Катя Острева д.е.с.

Регистриран одитор

За нас

Услуги

Клиенти

Контакти

Доклад за прозрачност

 Катя Острева д.е.с. - Регистриран одитор

 

 Одит и консултации

  • Независим финансов одит
  • Преглед на финансови отчети
  • Договорени процедури
  • Финансово-счетоводство, счетоводни, данъчни и бизнес консултации

 

 

 

 Катя Димитрова Острева е дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор от 2000 г., диплома № 0527. Катя Острева е член на Института на дипломираните експрет – счетоводители (ИДЕС) и на Регионална организация на ИДЕС – гр. Пловдив.

Одиторската професия се осъществява пряко чрез:

„Глобал Одит Консултинг” ЕООД гр.Пазарджик ул. ”П.Ю. Тодоров” № 7 ет 1- търговско дружество, съответстващо на изискванията за одиторско дружество по чл. 7 от ЗНФО (Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г),  с основен предмет на дейност - извършването на финансов одит на финансови отчети на предприятия.

Свободна професия

Търговското дружество на регистрирания одитор се управлява и представлява от Катя Острева – едноличен собственик на капитала

 

1. НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ на индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвени  в съответствие с МСФО, приети от ЕС или НСС;

 

2. ДОГОВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ, извършвани съгласно Международния одиторски стандарт 4400  Ангажименти за извършване на предварително съгласувани процедури по отношение на финансова информация;

 

3. ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ;

 

4. ОДИТ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ

 

5. ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНИ, ДАНЪЧНИ И БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ.

 

Услуги

Одит и консултации

Независим финансов одит

Преглед на финансови отчети

Договорени процедури

Финансово-счетоводни

консултации

Бизнес консултации

Данъчни  консултации

Доклад за прозрачност

Доклад за прозрачност 2014

Доклад за прозрачност 2016

Доклад за прозрачност 2017

 

- Лека промишленост;

- Строителство;

- Търговия;

- Транспорт;

- Хотелиерство ;

- Непроизводствена сфера – услуги;

- Изпълнение на проекти, финансирани от Европейския съюз, международни финансови организации и др.

 

 

Наши клиенти са компании в следните икономически отрасли:

Адрес за кореспонденция:

гр. Пазарджик, п.код .4400,   ул.”П.Ю. Тодоров” № 7ет1,  ап. 2

 

Телефон: сл. 034 /44 39 46., мобилен: 0888 286 166

е-mail: ostreva@odit.org; ostreva_ok@abv.bg

Контакти

Изпращане на формуляр...

Възникна грешка в сървъра.

Формулярът е получен.